ĐIỀU 1. XÁC LẬP HỢP TÁC

Quan hệ Hợp Tác giữa Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường và Bên Liên Kết về việc đăng tải các Tài liệu quảng cáo của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường chỉ được xác lập thông qua quy trình đăng ký trên Hệ thống của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường. Bên Liên Kết phải gửi Mẫu đơn đăng ký để tham gia vào Chương trình Tiếp thị liên kết của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường thông qua Hệ thống của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường, theo đó đồng ý với các điều khoản, điều kiện Hợp tác này.

ĐIỀU 3: PHẠM VI CÔNG VIỆC

3.1 Phạm vi công việc là việc Bên Liên Kết tham gia vào các Chương trình Tiếp thị liên kết và quảng bá cho Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường dựa trên Hệ thống của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường. Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường sẽ chọn lọc và cung cấp các Tài liệu Quảng cáo có sẵn cho Bên Liên Kết với vai trò một nhà quảng cáo trên Hệ thống của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường.

3.2 Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm cho việc đưa các Tài liệu Quảng cáo lên Kênh truyền thông đã đăng ký trong Chương trình Liên kết Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường. Căn cứ vào các quyền của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường quy định tại Thỏa thuận Hợp tác này, Bên Liên Kết được toàn quyền quyết định có đưa tài liệu quảng cáo của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường lên Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hay không và trong thời gian bao lâu, trừ khi Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường có yêu cầu khác. Bên Liên Kết sẽ được quyền gỡ bỏ các Tài liệu Quảng cáo này bất cứ lúc nào. Bên Liên Kết chỉ được phép đưa các tài liệu quảng cáo của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường lên Kênh Quảng cáo với điều kiện những Kênh Quảng cáo này đã được chấp thuận bởi Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường.

3.3 Đổi lại cho những Đơn hàng Thành công, Bên Liên Kết sẽ được nhận hoa hồng từ Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường, dựa trên mức độ và giá trị thực của dịch vụ.

3.4 Chương trình Liên kết sẽ không thiết lập bất cứ quan hệ nào giữa Các Bên nằm ngoài phạm vi Thỏa thuận Hợp tác này.

3.5 Các điều khoản và điều kiện riêng của Bên Liên Kết cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường và do đó, sẽ không được áp dụng ngay cả khi Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường không phản đối tính hợp lệ của những điều khoản và điều kiện này.

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CỦA BÊN LIÊN KẾT

4.1. Bên Liên Kết không được sử dụng và/hoặc sửa đổi các Tài liệu Quảng cáo và nội dung được truy cập thông qua Hệ thống của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường, trừ khi việc cho phép được quy định cụ thể theo các điều khoản của Thỏa thuận Hợp tác này.

4.2. Bên Liên Kết không được sử dụng thư quảng cáo điện tử để quảng bá, truyền thông hoặc tiếp thị cho Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường.

Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường sẽ không chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu của bên thứ ba trong trường hợp có các vấn đề phát sinh từ việc gửi thư điện tử của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết tự chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến thư điện tử của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được phép sử dụng thương hiệu cũng như từ “Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường” trong địa chỉ thư điện tử, trong URL, trong mã nguồn, và trong tiêu đề của thư điện tử. Trong mọi trường hợp, Bên Liên Kết phải ghi hoặc diễn tả một cách rõ ràng rằng các thư điện tử được gửi từ Bên Liên Kết chứ không phải được gửi trực tiếp từ Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường. Thư điện tử của Bên Liên Kết phải được Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường phê duyệt trước khi gửi đi. Bên Liên Kết phải bồi thường các chi phí, trong trường hợp vi phạm yêu cầu của bên thứ ba hay vi phạm các điều khoản hạn chế nêu trên.

4.3. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động thường xuyên của kênh truyền thông của mình, bao gồm cả kênh truyền thông của các đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được đưa lên Kênh truyền thông của Bên Liên Kết các nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức công cộng, hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba. Nội dung cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình kích động bạo lực, nội dung và ảnh minh họa gợi dục và khiêu dâm, tuyên bố gây nhầm lẫn hoặc nội dung mang tính phân biệt đối xử (ví dụ về giới tính, chủng tộc, chính trị, tôn giáo, quốc tịch hoặc tàn tật). Những nội dung này không được đề cập trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết, và cũng không được tạo đường dẫn liên kết từ những kênh truyền thông nói trên đến nội dung tương ứng trên các trang mạng điện tử khác.

4.4. Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hoặc các kênh quảng cáo liên quan khác không được tiến hành, thực hiện, sử dụng, triển khai hay thiết lập thỏa thuận, các hoạt động truyền tải hoặc chia sẻ mà không có sự đồng ý trước của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường.

4.5. Bên Liên Kết không được tạo và/hoặc duy trì trang mạng/chương trình ứng dụng mà có thể dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn với hình ảnh hoặc hiện diện của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường trên các trang mạng/ nền tảng trực tuyến hoặc ứng dụng điện thoại di động. Bên Liên Kết không được sao chép hình ảnh hoặc hiện diện của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường, cũng như không được sao chép ảnh, đồ họa, thiết kế, văn bản hoặc nội dung khác từ trang mạng của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường. Nghiêm cấm việc thu thập bất kỳ thông tin nào trên trang mạng của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường. Đặc biệt, Bên Liên Kết phải tránh tạo ấn tượng rằng trang mạng của Bên Liên kết là một dự án của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường hoặc đơn vị điều hành trang điện tử đó là liên quan với Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào. Việc bên Liên kết sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào từ hình ảnh hoặc hiện diện của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường trên trang mạng hoặc phương tiện truyền thông hoặc logo hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường cần phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường.

4.6. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm, đối với Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường, về việc đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của Bên Liên Kết không vi phạm dù là trực tiếp hay gián tiếp tới quyền sở hữu của bên thứ ba cả trong lẫn ngoài nước hoặc các quyền bất kỳ khác dù chúng chưa đáp ứng điều kiện đặc biệt nào để được pháp luật bảo vệ.

4.7. Nghiêm cấm sử dụng SEM và quảng cáo dựa trên từ khóa khác sử dụng thương hiệu Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường để dẫn đến trang Sản phẩm của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường. Nói cách khác, “Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường” và các từ hoặc cụm từ tương tự khác mà có thể gây hiểu lầm là Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường được xem như là từ khóa cấm.

4.8. Việc quảng cáo cho Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường thông qua các hoạt động trên mạng xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Snapchat, Zalo, Instagram, Pinterest, Twitter) chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường và không được sử dụng chữ Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường hoặc thương hiệu Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường, hay hiển thị nội dung gây nhầm lẫn với hoạt động chính thức của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường trên trang mạng xã hội.

4.9. Bên Liên Kết sẽ không thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên Hệ Thống của Bên Liên Kết thứ ba. Bên Liên Kết chỉ được phép chuyển lưu lượng truy cập của mình và/hoặc của đơn vị liên kết thứ cấp của mình (trong trường hợp có mạng liên kết thứ cấp), đến trang Sản phẩm của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường.

4.10. Bên Liên Kết phải đảm bảo rằng sẽ thiết lập các Cookies chỉ khi tài liệu quảng cáo hiện hữu trên Chương trình Tiếp thị liên kết của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường đang được hiển thị trên Trang mạng của Bên Liên Kết và người dùng nhấp chuột một cách tự nguyện và có ý thức. Việc sử dụng layer, các add-ons, iFrame, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo Tự động chuyển hướng [1], cookie dropping, công nghệ postview, các quảng cáo gây nhầm lẫn khiến người xem hiểu sai mà nhấp chuột làm hiển thị một nội dung định sẵn nào đó, thì đều không được phép và là Hành vi bị cấm. Đối với các chiến dịch, quảng cáo trên chương trình ứng dụng dẫn đến việc cài đặt bắt buộc các ứng dụng của Nhà quảng cáo cũng là Hành vi bị cấm. Để làm rõ, việc cài đặt bắt buộc cũng bao gồm các hành động không yêu cầu người sử dụng cho phép trước khi bắt đầu tải về/ chuyển hướng.

4.11. Việc sử dụng các đề nghị giao kết, các tên sáng tạo hoặc tên thương hiệu dành cho bất cứ cuộc thi hay chương trình xổ số nào cũng đều bị nghiêm cấm.

4.12. Bên Liên Kết chỉ được quảng bá các phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá mà Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường đã phê duyệt cụ thể cho các Bên Liên Kết hoặc truyền tải qua các bản tin của Bên Liên Kết. Không được phép quảng bá cho các phiếu mua hàng ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn bản tin gửi khách hàng, quảng cáo trên báo in hoặc liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng.

4.13. Bất kỳ sự vi phạm nào của Bên Liên Kết về nghĩa vụ theo quy định tại Thỏa thuận Hợp tác này hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường sẽ cho phép Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường chấm dứt Thỏa thuận Hợp tác này một cách chính đáng theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại bổ sung mà Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường được quyền đối với Bên Liên Kết. Đặc biệt, Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả và bất kỳ dịch vụ liên quan đến Bên Liên Kết.

4.14. Bên Liên Kết phải ngay lập tức tháo gỡ các tài liệu quảng cáo của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường khỏi trang mạng điện tử hoặc nền tảng trực tuyến của Bên Liên Kết khi Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường có yêu cầu.

4.15. Không làm ảnh hưởng đến bất cứ quyền yêu cầu bồi thường, quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường trong Thỏa thuận Hợp tác này, Nhà Bán Hàng phải bồi thường, bảo vệ và giữ cho Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường không bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các thiệt hại có thể duy trì, thiết lập, thực hiện hoặc bị cáo buộc chống lại Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường, hoặc thiệt hại mà Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường phải gánh chịu và phát sinh (dù cho trực tiếp hoặc gián tiếp) từ, trong quá trình hoặc liên quan đến việc vi phạm các nghĩa vụ trong Thỏa thuận Hợp tác của Bên Liên Kết hoặc dựa trên các vi phạm pháp luật của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết có nghĩa vụ bồi thường cho Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường đối với tất cả các yêu cầu mà bên thứ ba xác lập dựa trên các hành vi vi phạm đã nêu trên. Nếu Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường yêu cầu Bên Liên Kết cung cấp thông tin hoặc giải trình nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật, Bên Liên Kết có nghĩa vụ cung cấp những nội dung này cho Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường trong khoảng thời gian cần thiết nhưng không quá ba (03) ngày lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường một cách hợp lý trong quá trình bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.

4.16. Bên Liên Kết phải bồi thường cho Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường đối với bất kỳ chi phí nào phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba dựa trên các hành vi vi phạm Thỏa thuận Hợp tác này hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này. Các chi phí này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phí luật sư, án phí hoặc chi phí giải quyết tranh chấp khác (ví dụ như chi phí để thực hiện những quy trình độc lập nhằm thu thập chứng cứ, thiệt hại và những bất lợi khác mà Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường phải gánh chịu).

4.17. Ngoài ra, Bên Liên Kết sẽ không được mua bất kỳ Sản phẩm nào tại Sàn giao dịch thương mại điện tử để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào. Tương tự như vậy, Bên Liên Kết không được yêu cầu hoặc khuyến khích bất kỳ bạn bè, người thân hoặc cộng sự của mình mua bất kỳ Sản phẩm nào thông qua các tài liệu Quảng cáo được Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường cung cấp, để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào.

4.18. Bên Liên Kết cam kết rằng mình đã có và sẽ duy trì tất cả các giấy phép, giấy chấp thuận, phê duyệt, đăng ký hoặc tài liệu tương tự, để thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này và sẽ thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Quảng cáo, văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

4.19. Trong trường hợp Bên Liên Kết vi phạm Thỏa thuận Hợp tác này, Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường có toàn quyền quyết định việc không thanh toán cho Bên Liên Kết bất kỳ khoản thanh toán nào Bên Liên kết được hưởng nhưng phát sinh từ các hành vi vi phạm Thỏa thuận Hợp tác này.

Trong trường hợp vi phạm xuất phát từ một đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết, Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường có thể yêu cầu Bên Liên Kết bồi thường cho Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường một khoản tương đương 30% số tiền Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường thanh toán cho Bên Liên Kết trong 03 tháng gần nhất trước đó.

ĐIỀU 5: DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường

5.1. Bên Liên Kết sẽ được cung cấp các tài liệu quảng cáo sau khi gia nhập Chương trình Tiếp thị Liên kết Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường. Các tài liệu quảng cáo này sẽ được cập nhật theo từng thời kỳ.

5.2. Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường sẽ vận hành Sàn giao dịch thương mại điện tử trong các giới hạn về khả năng kỹ thuật của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường. Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường sẽ không có nghĩa vụ, trong các giới hạn này, bảo đảm Sàn giao dịch thương mại điện tử không bị lỗi và không bị gián đoạn truy cập. Chất lượng và sự chính xác của các sản phẩm, tài liệu quảng cáo và các tập tin định dạng csv được cung cấp trên Hệ thống của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường sẽ thuộc quyền định đoạt tuyệt đối của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường.

5.3 Tất cả các hoạt động của Bên Liên Kết sẽ được ghi nhận thông qua Hệ thống của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường và Bên Liên Kết có thể truy cập vào các thống kê và báo cáo có liên quan. Các khoản hoa hồng mà Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường trả cho Bên Liên Kết được dựa trên Đơn Hàng Thành Công và giá trị thuần của Đơn Hàng Thành Công.

5.4 Bên Liên Kết, khi tham gia vào Hệ thống của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường và phù hợp với các điều khoản và điều kiện mà Bên Liên Kết đã đồng ý với Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường đối với vấn đề này, được nhận hoa hồng từ Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường liên quan đến các Đơn Hàng Thành Công thực tế được xác lập nhờ hoạt động quảng bá về Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường đang được Bên Liên Kết triển khai trên trang mạng điện tử/chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết.

ĐIỀU 6. HOA HỒNG CỦA BÊN LIÊN KẾT CHO GIAO DỊCH XÁC LẬP TỪ TRANG MẠNG ĐIỆN TỬ Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Diệp Y Đường

BẠC : 2%

VÀNG : 3%

KIM CƯƠNG: 4%