DIỆP Y GIA - GIA ĐÌNH THẦY THUỐC ƯU TÚ NHẬN DANH HIỆU CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ DO CHỦ TỊCH NƯỚC BAN TẶNG
GIẢI THƯỞNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN TẶNG
BA VỢ THẦY THUỐC ƯU TÚ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 2 NGUYỄN VĂN TRUNG CÙNG VỢ THẠC SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÙY LINH
VỢ CHỒNG THẠC SĨ BÁC SĨ DIỆP QUỐC SANG VÀ NGUYỄN THÙY LINH